База вакансий и
резюме в Украина

 • Беларусь
 • Казахстан
 • Украина
 • Россия

Должностные инструкции

 • Дожностная инструкция бухгалтера по расчету заработной платы (укр.)

   


  (назва установи, організації)

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  (уповноважена особа)  (ПІБ, підпис)


  "___" ______________ 201_ р.  ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА З РОЗРАХУНКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


  I. Загальні положення
  1. Бухгалтер з розрахунку зарплати відноситься до категорії фахівців.
  2. На посаду бухгалтера з розрахунку зарплати призначається особа, яка має вищу професійну (економічну) освіту і стаж фінансово-господарської роботи не менше 2 років.
  3. Призначення на посаду бухгалтера та звільняється з неї здійснюється наказом директора за поданням головного бухгалтера.
  4. Бухгалтер з розрахунку зарплати повинен знати:
   - законодавство про бухгалтерський облік;
   - постанови, розпорядження, накази, інші керівні, методичні та нормативні матеріали фінансових та контрольно-ревізійних органів з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності, а також ті, що стосуються господарсько-фінансової діяльності підприємства;
   - цивільне право, фінансове, податкове і господарське законодавство;
   - структуру і штатний розклад підприємства, його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку;
   - положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку на підприємстві, правила його ведення;
   - порядок оформлення операцій і організацію документообігу за ділянками обліку;
   - форми і порядок фінансових розрахунків;
   - методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, виявлення внутрішньогосподарських резервів;
   - порядок приймання, оприбуткування, зберігання і витрати грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей;
   - правила розрахунку з дебіторами і кредиторами;
   - умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
   - порядок списання з рахунків бухгалтерського обліку нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат;
   - правила проведення інвентаризацій коштів і товарно-матеріальних цінностей;
   - порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності;
   - правила проведення перевірок і документальних ревізій;
   - засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку та можливості їх застосування для виконання обліково-обчислювальних робіт та аналізу виробничо-господарської і фінансової діяльності підприємства;
   - передовий вітчизняний та закордонний досвід удосконалення організації бухгалтерського обліку;
   - економіку, організацію виробництва, праці і управління;
   - основи технології будівництва і виробництва;
   - ринкові методи господарювання;
   - законодавство про працю та охорону праці України;
   - правила і норми охорони праці.
  5. Бухгалтер з розрахунку зарплати підпорядковується безпосередньо ___________________.
  6. В період тимчасової відсутності бухгалтера з розрахунку зарплати (відпустка, хвороба, ін.) його обов'язки виконує особа, призначена наказом директора, яке несе відповідальність за їх належне використання.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Завдання та обов'язки
  1. Здійснює прийом, аналіз і контроль табелів обліку робочого часу і готує їх до лічильної обробки.
  2. Приймає і контролює правильність оформлення листків про тимчасову непрацездатність, довідок з догляду за хворими та інших документів, що підтверджують право на відсутність працівника на роботі, готує їх до лічильної обробки, а також для складання встановленої бухгалтерської звітності.
  3. Здійснює нарахування заробітних плат працівникам підприємства, здійснює контроль за витрачанням фонду оплати праці.
  4. Здійснює реєстрацію бухгалтерських проводок та їх рознесення.
  5. Здійснює нарахування та перерахування страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, заробітних плат робітників і службовців, інших виплат та платежів, а також відрахування коштів на матеріальне стимулювання працівників підприємства.
  6. Готує періодичну звітність по ЕСН у встановлені терміни, стежить за збереженням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до встановленого порядку для передачі в архів.
  7. Веде на основі відомостей виплату зарплати працівникам підприємства.
  8. Здійснює контроль за дотриманням касової дисципліни, розрахунками з підзвітними особами.
  9. Готує дані для складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати грошових коштів.
  10. Бере участь у розробці і впровадженні раціональної планової й облікової документації, прогресивних форм і методів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування сучасних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій.
  11. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
  12. Систематично підвищує свою кваліфікацію на курсах і семінарах з бухгалтерського обліку.
  13. Виконує інші доручення головного бухгалтера (його заступника).
  14. _________________________________________________________________.
  15. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Бухгалтер з розрахунку зарплати має право:
  1. Знайомитися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.
  2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією.
  3. Запитувати за дорученням керівництва від підрозділів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
  4. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків.
  5. Підписувати організаційно-розпорядчі документи з питань, що входять до його функціональних обов'язків, а також платіжних та інших фінансових документів.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Відповідальність

  Бухгалтер з розрахунку зарплати несе відповідальність за:
  1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.
  2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
  3. Завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством України.
  4. Незабезпечення дотримання трудової і виконавчої дисципліни.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.

  УЗГОДЖЕНО
  Керівник
  структурного підрозділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  Начальник
  юридичного відділу:
  ________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
  З інструкцією ознайомлений:________
  (підпис)
  ______________________
  (ПІБ)
  "____" ____________ ____р.
   

 • Должностная инструкция оператора пульта управления стендовой стрельбой (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБОЙ


  I. Общие положения
  1. Оператор пульта управления стендовой стрельбой непосредственно подчинен _______________.
  2. Оператор пульта управления стендовой стрельбой выполняет указания _______________.
  3. Оператор пульта управления стендовой стрельбой замещает ______________.
  4. Оператора пульта управления стендовой стрельбой замещает _______________.
  5. Оператор пульта управления стендовой стрельбой назначается на должность и освобождается от должности руководителем отдела по согласованию с руководителем подразделения.
  6. Должен знать:
   - устройство пульта управления и контрольных приборов;
   - устройство и кинематические схемы, порядок и правила наладки их и регулирования;
   - систему связи и сигнализации;
   - схему расположения обслуживаемого оборудования;
   - правила и порядок производства пусков мишеней;
   - способы проверки правильности работы оборудования пульта управления;
   - сведения по электротехнике в объеме выполняемых работ;
   - правила ведения отчетной документации.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности
  1. Обслуживание пульта дистанционно-автоматического управления метательными машинками в процессе стендовых стрельб по движущимся мишеням.
  2. Опробование всей аппаратуры и оборудования пульта перед стрельбой.
  3. Поддержание микрофонной связи со стрелками.
  4. Подготовка метательных машинок к работе.
  5. Наладка и устранение мелких неисправностей механизмов метательных машинок до начала стрельб, подналадка и регулирование их в процессе стрельб.
  6. Определение причин нарушения нормальной работы операторского пульта.
  7. Производство пусков мишеней вручную.
  8. Ведение установленной документации о работе оборудования и расходе мишеней.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Оператор пульта управления стендовой стрельбой имеет право:
  1. давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
  2. контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.
  3. запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.
  4. взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.
  5. знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности Подразделения.
  6. предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.
  7. выносить на рассмотрения руководителя предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
  8. докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  Оператор пульта управления стендовой стрельбой несет ответственность за:
  1. ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных трудовым законодательством Украины.
  2. нарушение правил и положений, регламентирующих деятельность предприятия.
  3. При переходе на другую работу или освобождении от должности Оператор пульта управления стендовой стрельбой ответственен за надлежащую и своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно своему руководителю.
  4. правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  5. причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
  6. соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
  7. выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

 • Должностная инструкция президента ассоциации (концерна, корпорации и др.) (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АССОЦИАЦИИ (КОНЦЕРНА, КОРПОРАЦИИ И ДР.)


  I. Общие положения
  1. Президент ассоциации относится к категории руководителей, принимается и увольняется ________________.
  2. На должность президента ассоциации назначается лицо, имеющее высшее техническое или инженерно - экономическое образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю объединения отрасли экономики не менее 5 лет.
  3. Президент ассоциации подотчетен ___________________.
  4. В своей деятельности президент ассоциации руководствуется:
   - законодательными и нормативными документами, регламентирующими деятельность ассоциации;
   - методическими материалами, касающимися деятельности ассоциации;
   - уставом ассоциации;
   - правилами трудового распорядка;
   - настоящей должностной инструкцией.
  5. Президент ассоциации должен знать:
   - действующее законодательство, постановления и решения правительства и президента, определяющие основные направления экономического и социального развития государства, соответствующих отраслей народного хозяйства;
   - постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные материалы вышестоящих и других органов, касающиеся деятельности ассоциации;
   - профиль, специализацию и особенности структуры ассоциации;
   - перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и ассоциации;
   - производственные мощности ассоциации;
   - порядок разработки и утверждения плана маркетинга, маркетинговых программ и других планов ассоциации;
   - методы хозяйствования и управления ассоциацией;
   - порядок заключения и исполнения хозяйственных и других договоров;
   - достижения отечественной науки и техники и за рубежом в соответствующих отраслях производства и опыт передовых предприятий;
   - маркетинг;
   - экономику;
   - основы этики, эстетики, психологии, конфликтологии;
   - трудовое законодательство;
   - правила и нормы охраны труда и противопожарной безопасности.
  6. Во время отсутствия президента ассоциации его должностные обязанности выполняет в установленном порядке назначаемый заместитель, который несет полную ответственность за качественное, эффективное и своевременное их выполнение.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности
  1. Осуществлять руководство всеми видами деятельности ассоциации в соответствии с действующим законодательством.
  2. Организовывать работу и эффективное взаимодействие трудового персонала, предприятий (фирм), входящих в ассоциацию, их структурных подразделений, направленную на достижение наибольшей экономической и маркетинговой эффективности при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
  3. Контролировать выполнение общего положения (устава ассоциации), структура, содержание и цели которого прорабатываются исполнительным аппаратом ассоциации и утверждаются высшим органом управления (советом директоров).
  4. Обеспечивать выполнение директивного плана и плана маркетинга ассоциации, составленных на основе самостоятельно разрабатываемых входящими в его состав предприятиями (фирмами) планов экономического и социального развития, а также маркетинговых программ их совместной деятельности по всем основным аспектам деятельности ассоциации и установленным показателям - индикаторам, по которым целесообразно слежение за текущим состоянием дел.
  5. Контролировать выполнение ассоциацией всех обязательств перед государственным бюджетом, поставщиками, заказчиками, банками.
  6. Содействовать внедрению научно - технического прогресса по всем направлениям основной деятельности ассоциации, обеспечивать тесную связь с наукой, возглавлять работу по разработке и внедрению прогрессивных форм управления, организации и оплаты труда.
  7. Возглавлять и планировать общую деятельность аппарата управления ассоциации (совета директоров), готовить и проводить регулярные и специальные встречи учредителей, общие собрания (собрания уполномоченных) членов ассоциации, контролировать выполнение принятых на них решений.
  8. Руководить разработкой правил внутреннего распорядка, определять функции служб основных подразделений, их структурных единиц, координировать их деятельность, распределять обязанности между руководителями структурных подразделений.
  9. Принимать меры по обеспечению ассоциации квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий для их труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.
  10. Обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов управления, разработки стратегии и основных целей деятельности ассоциации; материальных и моральных стимулов повышения эффективности бизнеса, а также усиления ответственности каждого работника за порученное ему дело и за итоги работы коллектива.
  11. Решать все вопросы в пределах делегированных ему прав (от своего имени заключать договора, пользоваться кредитом банка, представлять интересы ассоциации и других участников в отношении с другими предприятиями и др.) и поручать выполнение отдельных производственно-хозяйственных, сбытовых, торговых и прочих функций другим должностным лицам - директорам предприятий (фирм), заместителям директоров, руководителям структурных единиц.
  12. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности ассоциации, активное использование правовых, экономических и иных законных средств для совершенствования управления и защиты интересов участников ассоциации.
  13. _________________________________________________________________.
  14. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Президент ассоциации имеет право:
  1. Представлять интересы ассоциации во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления.
  2. Действовать от имени ассоциации, без оформления доверенности.
  3. Открывать расчетный и другие счета в банковских учреждениях.
  4. Распоряжаться средствами и имуществом ассоциации с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, устава ассоциации.
  5. В установленных законодательством пределах определять объем и порядок защиты сведений, составляющих конфиденциальную информацию.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  Президент ассоциации несет ответственность:
  1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей; за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения; за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
  2. За последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных законодательством, уставом ассоциации, иными нормативными правовыми актами. Президент ассоциации не освобождается от ответственности за влекущие ответственность действия, произведенные лицами, которым он делегировал свои права.
  3. За недобросовестное использование имущества и средств ассоциации в собственных интересах.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

 • Должностная инструкция IT-менеджера (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ IT-МЕНЕДЖЕРА


  I. Общие положения
  1. IT-менеджер относится к категории руководителей.
  2. IT-менеджер должен знать:
   - Нормативные и методические материалы по организации автоматизированных систем управления.
   - Сетевое аппаратное и программное обеспечение.
   - Средства сетевого и системного управления.
   - Организацию планирования и оперативного управления производством.
   - Структуру предприятия, производственные и функциональные связи между его подразделениями.
   - Порядок постановки задач, их алгоритмизации.
   - Основы проектирования автоматизированной обработки информации и программирования.
   - Информационные технологии, информационные процессы.
   - Основы менеджмента.
   - Английский язык.
   - Социологию и психологию социально-технологических систем.
   - Основы экономики, организации производства, труда и управления.
   - Информационное законодательство.
   - Основы трудового законодательства.
   - Правила и нормы охраны труда, техники безопасности.
  3. Назначение на должность IT-менеджера и освобождение от должности производится приказом руководителя предприятия.
  4. IT-менеджер подчиняется непосредственно ________________________.
  5. На время отсутствия IT-менеджера (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности

  IT-менеджер:
  1. Определяет задачи внедрения информационной системы, направления разработки и применения информационной системы.
  2. Осуществляет выбор оптимального сочетания потребностей пользователей и возможностей информационной системы.
  3. Разрабатывает методологическую основу информационной системы.
  4. Организует подготовку проектной документации, сметы расходов на информационную систему и ее функционирование.
  5. Организует договорную работу с поставщиками (подрядчиками) информационной системы.
  6. Руководит работами по настройке и поддержке информационной системы.
  7. Осуществляет:
   7.1. Контроль и установку программного обеспечения (software control & distribution).
   7.2. Планирование ресурсов (capacity management).
   7.3. Управление заявками пользователей на обслуживание (incident management).
   7.4. Управление изменениями (change management):
   - управление запросами на изменения (RfC);
   - подтверждение и планирование изменений;
   - управление приоритетами запросов.
   7.5. Управление составом ИС (сonfiguration management):
   - контроль инфраструктуры посредством поддержки адекватных данных обо всех необходимых ресурсах;
   - предоставление текущего статуса и истории каждого элемента инфраструктуры;
   - взаимосвязь элементов инфраструктур.
   7.6. Управление надежностью (availability management).
   7.7. Устранение нарушений работы сервисов (problem management).
  8. Обеспечивает бесперебойное функционирование системы и принимает оперативные меры по устранению возникающих в процессе работы нарушений.
  9. Осуществляет прогнозирование изменений в автоматизации предприятия и разрабатывает меры упреждающего управления.
  10. Осуществляет руководство разработкой инструкций, методических и нормативных материалов по использованию и эксплуатации информационной системы.
  11. Подготавливает отчеты, предложения по модернизации информационной системы.
  12. _________________________________________________________________.
  13. _________________________________________________________________.


  III. Права

  IT-менеджер имеет право:
  1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
  2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
  3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и самостоятельных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
  4. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  IT-менеджер несет ответственность:
  1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Украины.
  2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  3. За причинение материального ущерба предприятию - в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

 • Должностная инструкция IT-менеджера (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ IT-МЕНЕДЖЕРА


  I. Общие положения
  1. IT-менеджер относится к категории руководителей.
  2. IT-менеджер должен знать:
   - Нормативные и методические материалы по организации автоматизированных систем управления.
   - Сетевое аппаратное и программное обеспечение.
   - Средства сетевого и системного управления.
   - Организацию планирования и оперативного управления производством.
   - Структуру предприятия, производственные и функциональные связи между его подразделениями.
   - Порядок постановки задач, их алгоритмизации.
   - Основы проектирования автоматизированной обработки информации и программирования.
   - Информационные технологии, информационные процессы.
   - Основы менеджмента.
   - Английский язык.
   - Социологию и психологию социально-технологических систем.
   - Основы экономики, организации производства, труда и управления.
   - Информационное законодательство.
   - Основы трудового законодательства.
   - Правила и нормы охраны труда, техники безопасности.
  3. Назначение на должность IT-менеджера и освобождение от должности производится приказом руководителя предприятия.
  4. IT-менеджер подчиняется непосредственно ________________________.
  5. На время отсутствия IT-менеджера (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
  6. _________________________________________________________________.
  7. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности

  IT-менеджер:
  1. Определяет задачи внедрения информационной системы, направления разработки и применения информационной системы.
  2. Осуществляет выбор оптимального сочетания потребностей пользователей и возможностей информационной системы.
  3. Разрабатывает методологическую основу информационной системы.
  4. Организует подготовку проектной документации, сметы расходов на информационную систему и ее функционирование.
  5. Организует договорную работу с поставщиками (подрядчиками) информационной системы.
  6. Руководит работами по настройке и поддержке информационной системы.
  7. Осуществляет:
   7.1. Контроль и установку программного обеспечения (software control & distribution).
   7.2. Планирование ресурсов (capacity management).
   7.3. Управление заявками пользователей на обслуживание (incident management).
   7.4. Управление изменениями (change management):
   - управление запросами на изменения (RfC);
   - подтверждение и планирование изменений;
   - управление приоритетами запросов.
   7.5. Управление составом ИС (сonfiguration management):
   - контроль инфраструктуры посредством поддержки адекватных данных обо всех необходимых ресурсах;
   - предоставление текущего статуса и истории каждого элемента инфраструктуры;
   - взаимосвязь элементов инфраструктур.
   7.6. Управление надежностью (availability management).
   7.7. Устранение нарушений работы сервисов (problem management).
  8. Обеспечивает бесперебойное функционирование системы и принимает оперативные меры по устранению возникающих в процессе работы нарушений.
  9. Осуществляет прогнозирование изменений в автоматизации предприятия и разрабатывает меры упреждающего управления.
  10. Осуществляет руководство разработкой инструкций, методических и нормативных материалов по использованию и эксплуатации информационной системы.
  11. Подготавливает отчеты, предложения по модернизации информационной системы.
  12. _________________________________________________________________.
  13. _________________________________________________________________.


  III. Права

  IT-менеджер имеет право:
  1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
  2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
  3. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений предприятия и самостоятельных специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.
  4. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  IT-менеджер несет ответственность:
  1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Украины.
  2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  3. За причинение материального ущерба предприятию - в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

 • Должностная инструкция PR-менеджера (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ PR-МЕНЕДЖЕРА


  I. Общие положения
  1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность PR-менеджера.
  2. PR-менеджер относится к категории руководителей.
  3. PR-менеджер назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия по представлению начальника отдела маркетинга (отдела рекламы, отдела по связям с общественностью).
  4. Прямое подчинение начальнику отдела маркетинга (отдела рекламы, отдела по связям с общественностью).
  5. Отдает распоряжения PR - специалистам.
  6. PR-менеджера замещает лицо, назначенное директором предприятия.
  7. Квалификационные требования PR-менеджера:
   Образование - высшее профессиональное (гуманитарное), дополнительную подготовку в области менеджмента.
   Опыт работы - опыт работы в рекламной сфере, по связям с общественностью и средствами массовой информации не менее _____ (2 лет; 3 лет; др.), опыт в проведении PR-мероприятий.
  8. Должен знать:
   - Основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса.
   - Основы маркетинга.
   - Общую методологию PR.
   - Место PR-менеджера в структуре предприятия.
   - Методы определения целевых аудиторий.
   - Основные PR-средства работы (средства массовой информации, корпоративный бюллетень, ассоциации, антураж, информация и т.д.).
   - Принципы планирования PR, PR-кампаний.
   - Методы организации и проведения PR-кампаний.
   - Структуру и функции средств массовой информации.
   - Методику работы со средствами массовой информации.
   - Порядок организации и подготовки пресс-релизов, информационных сообщений, проведения брифингов, пресс-конференций, медиа-китов, бэкграундов.
   - Основные принципы клиентского PR, внутрикорпоративного PR, кризисного PR, иных видов PR.
   - Основные принципы работы с конкурентной средой.
   - Принципы административного руководства.
   - Основы менеджмента.
   - Законодательство о рекламе.
   - Компьютерные технологии и программное обеспечение по автоматизированной обработка информации (текстов, базы данных и т.д.).
   - Основы этики, социологии, психологии, филологии.
   - Правила ведения деловой переписки.
   - Состав информации, являющийся государственной, служебной и коммерческой тайной, порядок ее защиты и использования.
  9. Документы, регламентирующие деятельность PR-менеджера:
   - Законодательные и нормативные акты, касающиеся выполняемой работы.
   - Устав предприятия.
   - Приказы и распоряжения директора предприятия.
   - Положение об отделе маркетинга (отделе рекламы, отделе по связям с общественностью).
   - Должностная инструкция PR-менеджера.
   - Правила внутреннего трудового распорядка.
  10. _________________________________________________________________.
  11. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности

  PR-менеджер:
  1. Организует работу по связям с общественностью и средствами массовой информации.
  2. Руководит штатом (отделом) PR-специалистов или иных подчиненных ему работников предприятия, распределяет между ними задания, контролирует выполнение поставленных перед ними задач.
  3. Разрабатывает:
   - стратегию общения с представителями общественности и средствами массовой информации;
   - общие контуры фирменного стиля предприятия;
   - план мероприятий по формированию или корректировке имиджа корпоративной культуры предприятия;
   - проект тематико-финансового плана работы PR-специалистов.
  4. Разрабатывает план проведения PR-кампаний, составляет прогнозы влияния на имидж предприятия тех или иных планируемых акций.
  5. Определяет бюджет PR-кампаний.
  6. Разрабатывает способы представления:
   - отношения предприятия к экономическим, политическим, экологическим и социальным вопросам;
   - информации об основных направлениях развития предприятия, социально-экономическом положении предприятия и отрасли в целом, достижениях предприятия в научных исследованиях, пр.
  7. Организует пресс-конференции, брифинги, медиа-киты, бэкграунды, интервью руководителей предприятия в средствах массовой информации.
  8. Организует подготовку пресс-релизов о деятельности предприятия, корпоративных бюллетеней, иных информационных материалов о деятельности предприятия для средств массовой информации, аудиториями «специалисты» и «наблюдатели», готовит публичную отчетную документацию предприятия.
  9. Анализирует внешнюю среду на предмет изучения отношения к деятельности предприятия, организует опросы, анкетирование и интервьюирование общественности с целью выявления реального отношения к имиджу и политике предприятия.
  10. Организует взаимодействие с центрами изучения общественного мнения и составляет собственные программы по изучению и определению мнения общественности о деятельности предприятия.
  11. Информирует руководство предприятия о результатах опросов общественного мнения (потребителей, средств массовой информации, представителей властных структур, партнеров и клиентов предприятия, пр.).
  12. Анализирует социальные, экономические и политические аспекты жизни общества, разрабатывает прогнозы на будущее и заблаговременное выявление неблагоприятных тенденций.
  13. Анализирует запросы средств массовой информации и других представителей общественности о деятельности предприятия, дает рекомендации РR-специалистам по освещению и интерпретации тех или иных событий на предприятии.
  14. Использует информационные поводы (выставки, презентации, события, пр.), чтобы извлечь пользу для имиджа предприятия от привлечения общественного внимания через прессу без прямой рекламы.
  15. Анализирует предложения по участию предприятия в организации разнообразных акций (выставок, пресс-конференций, презентаций, «круглых столов», фестивалей, благотворительных акций и пр.), дает заключение о возможности совместного участия в PR-акциях, проводимых сторонними организациями.
  16. Использует в своей работе любые необходимые средства доведения информации обо всех успешных акциях предприятия до потенциальной аудитории (потребителей, акционеров, инвесторов и т.д.), от которой зависит процветание предприятия.
  17. Анализирует эффективность проведенных PR-кампаний.
  18. Обобщает, анализирует и доводит до сведения руководства предприятия материалы средств массовой информации о предприятии (товарах, услугах), не инициированные предприятием и PR-персоналом предприятия.
  19. Реагирует на высказывания в адрес предприятия критических замечаний (подготавливает ответные выступления, пресс-конференции, организует разъяснение и комментирование критики в иных формах).
  20. Организует тренинги руководства предприятия по взаимодействию со средствами массовой информации, представителями общественности.
  21. Анализирует PR-стратегии конкурентов, выявляет их сильные и слабые стороны.
  22. Организует опросы среди служащих предприятия для получения материалов по необходимости проведения внутрикорпоративных PR-акций (для усовершенствования кадровой политики предприятия, предотвращения внутренних конфликтов и т.д.).
  23. Разрабатывает предложения по совершенствованию структуры взаимодействия PR-персонала с другими структурными подразделениями предприятия.
  24. Организует работу PR-архива предприятия (куда включаются все запросы от общественности, ответы, материалы осуществленных акций и т.д.).
  25. Представляет отчеты о проделанной работе руководству предприятия.
  26. _________________________________________________________________.
  27. _________________________________________________________________.


  III. Права

  PR-менеджер имеет право:
  1. На информацию обо всех показателях работы предприятия, на доступ к коммерческой информации.
  2. Привлекать к работе профильных специалистов предприятия.
  3. Запрашивать и получать от руководителей профильных подразделений предприятия и специалистов необходимые информацию и документы.
  4. Действовать от имени предприятия, представлять интересы предприятия во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления, представителями средств массовой информации и общественности.
  5. В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы.
  6. Самостоятельно вести переписку со структурными подразделениями предприятия, а также иными организациями по вопросам, входящим в его компетенцию.
  7. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, критерии оценки качества исполнения обязанностей.
  8. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
  9. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей.
  10. _________________________________________________________________.
  11. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  PR-менеджер несет ответственность:
  1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
  2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

 • Должностная инструкция PR-специалиста (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ PR-СПЕЦИАЛИСТА


  I. Общие положения
  1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность PR-специалиста.
  2. PR-специалист относится к категории специалист.
  3. PR-специалист назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия по представлению PR-менеджера.
  4. PR-специалист подчиняется PR-менеджеру.
  5. PR-специалиста замещает лицо, назначенное директором предприятия.
  6. Квалификационные требования PR-специалиста:
   Образование - высшее профессиональное (гуманитарное), дополнительную подготовку в области менеджмента.
   Опыт работы - опыт работы в рекламной сфере, по связям с общественностью и средствами массовой информации не менее ______ (1 года; 2 лет; 3 лет; др.), опыт проведения PR-мероприятий.
  7. Должен знать:
   - Основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса.
   - Основы маркетинга.
   - Общую методологию PR.
   - Место PR-подразделения в структуре предприятия.
   - Методы определения целевых аудиторий.
   - Основные PR-средства (средства массовой информации, корпоративный бюллетень, ассоциации, антураж, информация и т.д.).
   - Принципы планирования PR, PR-кампаний.
   - Методы организации и проведения PR-кампаний.
   - Структуру и функции средств массовой информации.
   - Методику работы со средствами массовой информации.
   - Порядок организации и подготовки пресс-релизов, информационных сообщений, проведения брифингов, пресс-конференций, медиа-китов, бэкграундов.
   - Основные принципы клиентского PR, внутрикорпоративного PR, кризисного PR, иных видов PR.
   - Основные принципы работы с конкурентной средой.
   - Основы журналистики.
   - Законодательство о рекламе, о средствах массовой информации.
   - Компьютерные технологии и программное обеспечение по автоматизированной обработке информации (текстов, базы данных и т.д.).
   - Основы этики, социологии, психологии, филологии.
   - Правила ведения деловой переписки.
   - Состав информации, являющейся государственной, служебной и коммерческой тайной, порядок ее защиты и использования.
  8. Документы, регламентирующие деятельность PR-специалиста:
   - Законодательные и нормативные акты, касающиеся выполняемой работы.
   - Устав предприятия.
   - Приказы и распоряжения директора предприятия (PR-менеджера).
   - Положение об отделе маркетинга (отделе рекламы, отделе по связям с общественностью).
   - Должностная инструкция PR-специалиста.
   - Правила внутреннего трудового распорядка.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности

  PR-специалист:
  1. Реализует PR-стратегию, разработанную PR-менеджером.
  2. Собирает информацию о внешнем имидже предприятия.
  3. Проводит опросы целевых аудиторий в соответствии с принятыми планами.
  4. Тестирует потребительское отношение к продукции (услугам) в фокус-группах.
  5. Собирает статистические данные о потенциальных потребителях и конкурентах.
  6. Классифицирует потребителей по целевым направлениям, систематизирует информацию о потребителях.
  7. Готовит материалы официальных сообщений для печати.
  8. Устанавливает контакты с представителями средств массовой информации, размещает необходимую информацию в СМИ.
  9. Участвует в выставках, презентациях устраиваемых предприятием, или в акциях, организуемых совместно с иными предприятиями.
  10. Готовит тексты выступлений, материалы (в т.ч. слайды, фильмы) для пресс-конференций, пресс-релизов и т.д.
  11. Изучает публикации о предприятии, его товарах и услугах в средствах массовой информации, готовит обзоры и представляет их PR-менеджеру.
  12. Готовит доклады и предложения по различным проектам.
  13. Контактирует с рекламными агентствами.
  14. _________________________________________________________________.
  15. _________________________________________________________________.


  III. Права

  PR-специалист имеет право:
  1. На информацию о всех показателях работы предприятия.
  2. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности, критерии оценки качества исполнения обязанностей.
  3. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.
  4. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  PR-специалист несет ответственность:
  1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
  2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

 • Должностная инструкция автомаляра (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АВТОМАЛЯРА


  I. Общие положения
  1. Автомаляр непосредственно подчинен __________________.
  2. Автомаляр выполняет указания __________________.
  3. Автомаляр замещает __________________.
  4. Автомаляра замещает __________________.
  5. Автомаляр назначается на должность и освобождается от должности руководителем отдела по согласованию с руководителем подразделения.
  6. Должен знать:
   - устройство, конструктивные особенности, назначение автомобилей и прицепов;
   - технологию и методы покраски;
   - технические характеристики, принципы работы и правила эксплуатации используемого для покраски оборудования;
   - правила внутреннего распорядка;
   - правила и нормы охраны труда и техники безопасности.
  7. В своей деятельности автомаляр руководствуется:
   - законодательными и нормативными документами, регламентирующими производственно- хозяйственную деятельность цеха;
   - методическими материалами, касающихся соответствующих вопросов;
   - уставом предприятия;
   - правилами трудового распорядка;
   - приказами и распоряжениями генерального директора и мастера участка(непосредственного руководителя);
   - настоящей должностной инструкцией.
  8. _________________________________________________________________.
  9. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности
  1. Качественное выполнение работ по выготовке и покраске деталей;
  2. Согласование действий с мастером-приемщиком и мастером участка;
  3. Соблюдение производственной дисциплины.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Автомаляр имеет право:
  1. давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
  2. контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.
  3. запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.
  4. взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.
  5. знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности Подразделения.
  6. предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями.
  7. выносить на рассмотрения руководителя предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
  8. докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой.
  9. _________________________________________________________________.
  10. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  Автомаляр несет ответственность:
  1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.
  2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

 • Должностная инструкция автомойщика (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АВТОМОЙЩИКА


  I. Общие положения
  1. Автомойщик относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется приказом генерального директора предприятия по представлению или мастера цеха.
  2. На должность автомойщика назначается лицо, имеющее среднее или начально-профессиональное образование и стаж работы в должности автомойщика не менее 1года.
  3. Автомойщик подчиняется генеральному директору и непосредственно мастеру цеха.
  4. В своей деятельности автомойщик руководствуется:
   - законодательными и нормативными документами, регламентирующими производственно- хозяйственную деятельность цеха;
   - методическими материалами, касающихся соответствующих вопросов;
   - уставом предприятия;
   - правилами трудового распорядка;
   - приказами и распоряжениями генерального директора и мастера цеха (непосредственного руководителя);
   - настоящей должностной инструкцией.
  5. Автомойщик должен знать:
   - технологию химчистки салонов и полной мойки автомобиля;
   - технические характеристики уборочно-моечного оборудования и инструментов;
   - технику полирования;
   - характеристики расходных материалов и химический состав моющих средств;
   - правила внутреннего распорядка;
   - правила и нормы охраны труда и техники безопасности.
  6. Во время отсутствия автомойщика его обязанности выполняет заместитель или другое лицо, назначаемое в установленном порядке, который несет полную ответственность за своевременное и качественное их выполнение.
  7. _________________________________________________________________.
  8. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности
  1. Производить плановое обслуживание вверенного оборудования и участия сбора сточной воды определенное мастером уборочно-моечного цеха.
  2. Извещать мастера уборочно-моечного цеха обо всех возможных затруднениях могущих возникнуть при выполнении работ.
  3. Производить мойку автотранспортных средств на оборудовании предприятия с применением расходных материалов и химических средств в строгом соответствии с инструкцией по техники безопасности и правилами охраны труда и указаниями мастера уборочно-моечного цеха.
  4. Производить все уборочно-моечные работы только на территории уборочно-моечного цеха.
  5. Правильно и качественно выполнять работу, без переделок.
  6. Следить за техническим состоянием вверенного ему оборудования и инструмента, для выполнения уборочно-моечных работ.
  7. Следить и производить уборку рабочего места и оборудования ежедневно в конце рабочего дня или смены.
  8. Прекратить работы при обнаружении наружных дефектов автотранспортного средства и незамедлительно информировать о данном факте мастера уборочно-моечного цеха и в дальнейшем действовать согласно его указаний.
  9. Следить за противопожарным и санэпедемиологическим состоянием своего рабочего места определенного мастером уборочно-моечного цеха.
  10. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности при выполнении работ.
  11. _________________________________________________________________.
  12. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Автомойщик имеет право:
  1. Знакомится с проектами решений руководства предприятия, касающихся его деятельности.
  2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.
  3. Получать от непосредственных руководителей информацию и документы по вопросам, входящим в его компетенцию.
  4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
  5. _________________________________________________________________.
  6. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  Автомойщик несет ответственность:
  1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Украины.
  2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных трудовым, уголовным и гражданским законодательством Украины.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

 • Должностная инструкция автослесаря (рус.)

   


  (название учреждения, организации)

  УТВЕРЖДАЮ

  (уполномоченное лицо)  (ФИО, подпись)


  "___" ______________ 200_ г.  ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ АВТОСЛЕСАРЯ


  I. Общие положения
  1. Полное наименование должности: Автослесарь.
  2. Эта должность подчиняется и получает приказы, рабочие распоряжения непосредственно начальника автотранспортного отдела, и находится в оперативном подчинении у диспетчера-механика.
  3. _________________________________________________________________.
  4. _________________________________________________________________.


  II. Должностные обязанности
  1. обеспечение безаварийной и надежной работы автотранспорта предприятия, правильная эксплуатация, своевременный ремонт, контроль технического состояния;
  2. проведение работ по планово-предупредительному ремонту;
  3. проведение сезонного обслуживания автомобилей;
  4. проведение профилактического осмотра автомобилей и оборудования;
  5. содержать в чистоте рабочее место и оборудование, работать с использованием спецодежды и требуемых средств защиты, приспособлений и ограждений;
  6. оперативно принимать меры к устранению поломок в работе автотранспорта;
  7. участвовать в установке и замене запасных частей и оборудования;
  8. участвовать в работах по внедрению прогрессивных методов ремонта и восстановления оборудования, мероприятий по увеличению сроков службы оборудования, сокращению простоев, предупреждению аварий и производственного травматизма;
  9. знание и соблюдение при работе инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии;
  10. докладывать диспетчеру-механику и начальнику автотранспортного отдела:
   - о выявленных неисправностях автомобилей, оборудования, приборов;
   - о каждом случае травмы, отравления, ожога, полученным лично или другими работающими, а также о возгорании, взрыве или возникновении аварийной ситуации;
   - о лицах, допускающих нарушения инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности.
  11. участвовать при оказании помощи пострадавшим, ликвидации аварии, пожара или другого происшествия (вызов скорой помощи, пожарной охраны);
  12. знать приемы доврачебной помощи;
  13. знать расположение и уметь пользоваться средствами пожаротушения;
  14. знать, умело и быстро выполнять обязанности, предусмотренные планом ликвидации аварии при различных аварийных ситуациях.
  15. _________________________________________________________________.
  16. _________________________________________________________________.


  III. Права

  Для качественного и своевременного выполнения обязанностей, Исполнителю этой должности предоставляются следующие права:
  1. вносить предложения по совершенствованию работы, предусмотренной настоящей инструкцией.
  2. _________________________________________________________________.
  3. _________________________________________________________________.


  IV. Ответственность

  Автослесарь несет ответственность за:
  1. невыполнение возложенных на него обязанностей,
  2. нарушение трудовой и производственной дисциплины,
  3. соблюдение правил и инструкций по технике безопасности и промышленной санитарии.
  4. _________________________________________________________________.
  5. _________________________________________________________________.

  СОГЛАСОВАНО:
  Руководитель
  структурного подразделения:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  Начальник
  юридического отдела:
  ________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
  С инструкцией ознакомлен:________
  (подпись)
  ______________________
  (ФИО)
  "____" ____________ ____г.
   

← назад вперед
Страницы: 1234567891011 227

Каталоги вакансий резюме

Вход и регистрация
x

Вход и регистрация

Если у вас нет акканута, зарегистрируйтесь, это бесплатно

Забыли пароль?

Войти через соц. сети